warehousing

PRivacy

DGL Group B.V. mede handelend onder DGL Koeriers vindt het belangrijk dat de verstrekte gegevens die aan ons worden verstrekt, geheim blijven en worden beschermd.

DGL Group B.V. verzamelt uitsluitend gegevens die u ons verstrekt in een online of offline gesprek, vergadering, e-mail of via offline post of fysieke overhandiging. Om u beter van dienst te kunnen zijn verzamelen wij gegevens over uw internetgedrag, bezoek aan ons internetpagina’s daaronder begrepen. Wij maken alleen gebruik van anonieme cookies op onze website waarbij geen persoonsgegevens worden opgeslagen. Alleen het surfgedrag van organisaties wordt geregistreerd. Wij verzamelen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van opdrachten en de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens worden niet voor andere zaken gebruikt of verwerkt dan voor de zaken waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt heeft. Er wordt hiervan slechts afgeweken met uw toestemming of indien dat ingevolge wettelijke bepalingen (zoals de verplichting om een administratie voor fiscale doeleinden bij te houden), professionele standaarden of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is of indien nodig is voor de onderbouwing van een rechtsvordering.

DGL Group B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de onderbouwing van rechtsvorderingen en/of voor zover wettelijke bepalingen of professionele normen dit voorschrijven of toestaan. Indien wij derden inschakelen, dienen deze te voldoen aan dezelfde normen inzake gegevensverwerking en beveiliging als die wij onszelf opleggen. Wij verstrekken aan derden alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn.

DGL Group B.V. heeft veiligheidsmaatregelen en -procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde vormen van verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Desondanks kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Personen die toegang tot uw gegevens hebben, zijn verplicht deze gegevens geheim te houden. Wij spannen ons in om persoonsgegevens slechts te bewaren zolang dit noodzakelijk is of totdat die persoon verzoekt de gegevens te verwijderen.

DGL Group B.V. kan deze Privacyverklaring over tijd wijzigen.

 

Translate »